Prohlášení přístupnosti

Tisk PDF

 

A. Obsah webových stránek musí být dostupný a čitelný
Pravidlo 1 Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu Povinné
Pravidlo 2 Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu Povinné
Pravidlo 3 Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem podmíněně povinné
Pravidlo 4 Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat Povinné
Pravidlo 5 Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení Povinné
Pravidlo 6 Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení Povinné
Pravidlo 7 Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. Povinné
     
B. Práci s webovou stránkou řídí uživatel
Pravidlo 8 Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení Povinné
Pravidlo 9 Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením. podmíněně povinné
Pravidlo 10 Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře Povinné
Pravidlo 11 Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn Povinné
Pravidlo 12 Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. Povinné
Pravidlo 13 Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost Povinné
Pravidlo 14 Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout. podmíněně povinné
     
C. Informace musí být srozumitelné a přehledné
Pravidlo 15 Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje podmíněně povinné
Pravidlo 16 Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků Povinné
Pravidlo 17 Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu podmíněně povinné
     
D. Ovládání webových stránek musí být jasné a srozumitelné
Pravidlo 18 Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena Povinné
Pravidlo 19 Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku Povinné
Pravidlo 20 Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce. podmíněně povinné
Pravidlo 21 Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu Povinné
Pravidlo 22 Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah Povinné
Pravidlo 23 Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit podmíněně povinné
Pravidlo 24 Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru Povinné
Pravidlo 25 Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost Povinné
     
E. Zdrojový kód musí být technicky způsobilý a strukturovaný
Pravidlo 26 Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu Povinné
Pravidlo 27 Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení Povinné
Pravidlo 28 Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky Povinné
Pravidlo 29 Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí být výstižné Povinné
Pravidlo 30 Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců Povinné
Pravidlo 31 Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava Povinné
     
F. Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Pravidlo 32 Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení Povinné
Pravidlo 33 Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění. Povinné
 
/div