Návrh územní studie Unhošť - střed

Tisk PDF

Výzva k uplatnění podnětů

Město Unhošť zveřejňuje návrh Územní studie veřejných prostranství Unhošť - Střed, která má za úkol prověřit možnou podobu úprav okolí autobusového nádraží.

V průběhu zpracování studie projektanti předložili několik variant řešení. Na základě nesouhlasu Rady města s variantami A, A1, B, B1 byla zpracována minimalizovaná varianta označená C, kterou město jako výslednou předpokládá k dopracování.

Podněty na úpravu návrhu varianty C územní studie je možné podávat do 22.12.2017 písemně na Městský úřad v Unhošti.

Konzultace ke studii budou probíhat v úterý 12.12.2017 od 17:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti Odboru výstavby, v přízemí městského úřadu.

Dokumenty k návrhu územní studie:

uzemni-studie-logo

Zpracování tří územních studií (odkaz níže) je realizováno prostřednictvím projektu „Územní studie veřejných prostranství v obci Unhošť", registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005091, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu /IROP/, výzvy č. 9.

Zadáním územní studie bylo navrhnout vhodnou formu funkčního a prostorového uspořádání území autobusového nádraží a navazujících ploch, řešit zejména uspořádání dopravních ploch ve vazbě na bezpečný pohyb pěších, kdy aktuálně se stavbou supermarketu je způsob přecházení hlavní silnice nevyhovující. Dalším cílem bylo směřovat k reprezentativnější podobě této části města.

Tištěná verze územní studie je k prohlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Odboru výstavby MěÚ Unhošť.
Pro celkový přehled o průběhu návrhu územní studie jsou vystaveny i hlavní výkresy variant A, A1, B, B1.
Autorem návrhu územní studie je Atelier T-plan s.r.o.

 
/div