Aktualizace: ČOV - zvýšení kapacity a efektivity provozu

Tisk PDF

Cíl: Napravit havarijní stav staré přežívající technologie, zvýšit kapacitu s ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel, posoudit možnosti hospodaření s dešťovou vodou.

Stav k 30.10.2016:

Na projekt a veškerou inženýrskou činnost stavby byla ve výběrovém řízení vybrána firma SWECO, která připravuje dokumentaci stavební řízení, pro výběr dodavatele a žádost o dotaci do konce roku 2016. Projektant v současné době vyřizuje územní rozhodnutí. Na základě výběrového řízení byla vybrána dotační agentura, se kterou spolupracujeme na přípravě žádosti o dotaci. V současné době jsou řešeny akutní kroky, aby nedošlo k dalšímu kolapsu ČOV (osazení kyslíkových sond, výměna dmychadel., atd.)

Stav k 5.3.2016:

Studie předána a projednána, připravujeme výběr dodavatele na projekt. Cílem je mít projekt, žádost o stavební povolení a žádost o dotaci odeslanou v září 2016. Projektant musí být proto vybrán do konce dubna 2016. Paralelně chceme vybrat dotační agenturu, která zajistí řádné zpracování žádosti o dotaci, bude se podílet na výběrovém řízení na dodavatele a bude pak hlídat realizaci projektu včetně průběžných zpráv a závěrečné zprávy pro státní orgány.

Hlavní dokumenty studie:

Stav 19.1.2016: 

Studie bude dokončena a předána 22.1.2016

V souvislosti s dokončením studie se ve čtvrtek 14.1.2016 uskutečnila schůzka za účasti zástupců města, projektantů a provozovatele. Předmětem jednání byla prezentace technického řešení včetně propočtu.

Byly zpřesněny a dohodnuty požadavky na dopracování studie. Projektanti i zástupci provozovatele byli požádáni o vyjádření ke kolapsu ČOV v období před koncem roku 2015.

Závěry a doporučení studie:

• Zásadním problémem celé ČOV je její celková opotřebovanost a vysloužilost technologických celků a zařízení, havarijní stav některých stavebních objektů a nekoncepčnost řešení technologických celků a zařízení (hydraulika, dodávka vzduchu, absence systémů řízení a regulace, aj.).

• Provozní budova a budova česlí jsou v havarijním stavu.

• U ostatních stavebních objektů stav konstrukcí odpovídá stáří.

• Technologické vystrojení ČOV je opotřebované a vysloužilé, na hranici své životnosti. To samé platí i pro ocelové trubní rozvody a armatury.

• Bylo zjištěno, že ČOV má občasný nedostatek kyslíku v systému, což souvisí s kapacitou a stavem současných zdrojů vzduchu a s nemožností regulace dodávky vzduchu do nitrifikačních nádrží. Další souvislost je s čerpáním mamutkovými čerpadly mezi denitrifikací a nitrifikací (další odběr vzduchu cca 100 m3/hod), které lze poměrně jednoduše odstranit.

• Nedostatek kyslíku v aktivačních linkách byl také hlavním faktorem prosincového kolapsu ČOV v kombinaci se zhoršeným nátokem odpadních vod na ČOV.

• Aktuálně se jeví jako nutnost zajistit možnost měření koncentrace kyslíku pomocí kyslíkových sond, které by případný další havarijní stav včas odhalily.

 

Stav 28.10.2015:

Zadáno zpracování technologicko - stavební studie (Severočeské vodovody a kanalizace)

 
/div